Nové elektronické sčítanie zredukuje záťaž obyvateľov, využije existujúce registre

Pripravované SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) zásadne zníži zaťaženie obyvateľov a prvýkrát využije už existujúce registre dát. Súčasne prvýkrát sa domy a byty sčítajú prostredníctvom samospráv. SR získa nenahraditeľné informácie pre politiky skvalitňujúce život a zistí, ako sa zmenil život jej obyvateľov v dlhodobom horizonte.

Štatistický úrad SR pristúpi k najrozsiahlejšiemu a najnáročnejšiemu terénnemu zisťovaniu, ktoré zasiahne všetkých obyvateľov na Slovensku v roku 2021. Domy a byty sa prvýkrát sčítajú prostredníctvom samospráv, ktoré budú mať na sčítanie čas už v roku 2020. Cieľom je získať vyčerpávajúce dáta o živote obyvateľov a fakty, ktoré nie sú nikde inde zachytené.

Sčítania realizuje celý svet a je nenahraditeľným zdrojom informácií pre skvalitňovanie života v krajinách. Aj v prípade SR poskytne unikátne dáta pre tvorbu a zmeny politík ako aj jedinečné fakty pre prijímanie komplexnejších politických, sociálnych a ekonomické rozhodnutí v štátnej, verejnej aj privátnej sfére,“ hovorí Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR

Získané dáta použijú ministerstvá, výskumné pracoviská, Slovenská akadémia vied, desiatky neziskových organizácií a think-tankov na vytváranie stoviek rôznych analýz.
Medzi jedinečné dáta získavané len zo sčítania patria okrem iného informácie napríklad o materinskom jazyku, národnostnom zložení či náboženskom vyznaní obyvateľov, vzdialenosti, spôsobe a periodicite dochádzania za prácou či do školy, o presných štruktúrach obyvateľstva v krajine z pohľadu vzdelania, rodinného stavu alebo súčasnej ekonomickej aktivity, resp. postavení v zamestnaní.
Dôležité sú tiež vyčerpávajúce dáta o kvalite života obyvateľov – o typoch existujúcich domácností a vzťahoch v rámci nich.
Nemenej  prínosné sú komplexné dáta o domoch a bytoch, ktoré sa získajú z existujúcich administratívnych zdrojov a iných evidencií. Výsledkom budú napríklad vyčerpávajúce údaje o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či vybavenosti kúpeľnou a záchodom.
Milióny dát o obyvateľoch, domoch a bytoch budú dostupné na úrovni SR, ale aj menších regiónov – ôsmich krajov, 79 okresov a takmer 3-tisíc obcí a miest.

Menšia záťaž pre obyvateľov

SODB 2021 bude prvýkrát realizované ako integrované sčítanie – bude kombinovať údaje z už existujúcich administratívnych zdrojov s údajmi z terénneho zisťovania – teda dátami získanými priamo od obyvateľov. V praxi sa zníženie administratívnej záťaže obyvateľov prejaví menším počtom či rozsahom otázok. Kým v roku 2011 obsahoval dotazník 35 otázok, teraz to bude približne polovica. Budeme sa pýtať len na údaje, ktoré nie sú v požadovanej forme a rozsahu nikde inde zachytené,“ vysvetľuje Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie ŠÚ SR.

Formulár bude pomerne jednoduchý, výrazne zredukovaný oproti predchádzajúcim sčítaniam. Jeho vyplnenie by nemalo zabrať viac ako 20 minút. ŠÚ SR venuje v súčasnej etape prípravy značné úsilie výberu a nastaveniu otázok, a možných odpovedí tak, aby boli jednoduché, zrozumiteľné a nezaťažujúce pre obyvateľov.

Zároveň sa očakáva  vyššia kvalita údajov . ŠÚ SR prvýkrát pri sčítaní využije údaje z celkovo 11 administratívnych zdrojov. Pôjde len o vybrané údaje potrebné pre účely sčítania napríklad z registra obyvateľov, z centrálneho registra poistencov verejného zdravotného poistenia, z informačných systémov Sociálnej poisťovne, ministerstva školstva, ministerstva životného prostredia, úradu geodézie, kartografie a katastra a podobne.

Sčítame sa sami, na požiadanie s asistenciou

Dôležitejšou zmenou oproti minulosti je skutočnosť, že obyvateľ sa sčíta sám elektronicky. Vyplnenie elektronického sčítacieho formulára v pohodlí domova zrealizuje cez webovú aplikáciu, prostredníctvom počítača, mobilu, tabletu, či iného elektronického zariadenia. Sčítanie môže zrealizovať aj s pomocou inej blízkej osoby alebo prostredníctvom zákonného zástupcu.

Ak bude potrebné konzultovať vyplnenie formulára, obyvateľ sa bude môcť obrátiť na call centrum.

„Ak obyvateľ nemá elektronické zariadenie môže použiť zariadenie v kontaktnom mieste, ktoré budú vytvorené a označené v každej obci. Vo väčších mestách pôjde o sieť kontaktných miest,“ doplnila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie ŠÚ SR. Aktuálne ŠÚ SR rokuje aj so Slovenskou poštou, o možnosti vytvoriť takéto miesta aj v sieti  jej prevádzok v rámci SR.

A nakoniec, ak sa napriek ponúknutým možnostiam obyvateľ nebude vedieť sám sčítať, môže požiadať svoju obec aj o pomoc prostredníctvom mobilného asistenta sčítania.

Budúce integrované sčítanie znamená prechod k rešpektovaniu súkromnej zóny obyvateľov, nikto nebude chodiť do ich príbytkov.

Storočná tradícia

Štatistický úrad SR zrealizuje sčítanie po desiatich rokoch, celkovo má sčítanie obyvateľov na Slovensku viac ako 100-ročnú tradíciu.
SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie spojených národov. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Sčítanie je pre všetkých obyvateľov povinné a jeho realizáciu určuje zákon č. 223/2019 o Sčítaní obyvateľov domov a bytov v roku 2021, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra tohto roka. Zákon vymedzuje základné pravidlá pre realizáciu sčítania.

Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a komplexné výsledky do konca roka 2024.

Dôležité termíny pre SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV – SODB 2021:

Sčítanie obyvateľov
uskutoční sa v priebehu šiestich týždňov od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Sčítanie domov a bytov
realizujú samosprávy / mestá a obce od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Informácie k SODB nájdete na adrese http://sodb2021.statistics.sk/sk/ alebo na stránke ŠÚ SR www.statistics.sk.

zdroj: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews/vsetkyaktuality/7d76f1d2-7eda-4ae2-a521-eedadc603a01/!ut/p/z1/tVJNU8IwEP0tHnpss-k33gLjUBQO4KBtLk5oA43QBtpA5d-7OB7UEcWDOSTZ5O2-l30hnKSE1-KgVsIoXYsNxhkPn6bRKO73KQOY3A1g5I2SaZ_NqE9d8kA44XlttqYkmV60orTbta3qpS3WxgKc1EGZI657scGNBYdWmvXHg6iIwiUtXDuShbB9IV1bBC61JYZFHoIngJ5YtrkqSHYR-vE32Ryv4cxggPn8DTIYssSPxgDxeBjAiCXzWW_qecC8d8APNTLUEJ3VkKDIg5Idmde6qbDT9398YgLklnC1qJwurxxwaByHsQ8hDQI_oj0IT965zWQwWWFdYcqTKZqkX9pP0ovYsJZ63u04Q7N1beSLIek_uo10rF54MUpv5FI2snH2Df7G0phte22BBV3XOSutVxvp5Lqy4LuUUrco8zOSbKsq9o72ejm58XyexSZYHDt2dfUKiBfClg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?fbclid=IwAR0uiuZLTxKfGE5k3NceTPkgxhKNep7QR7FuvP4EfRPXo3VJPML3BMUWRug