Poľská národnostná menšina

Súčasnú poľskú národnostnú menšinu na Slovensku tvoria tí príslušníci, ktorí sem prišli v rôznom období za prácou alebo štúdiom, založili si tu rodiny a zostali tu žiť. Sú to aj potomkovia tých, ktorí sem prišli počas 2. svetovej vojny alebo bezprostredne po nej. V neposlednom rade sú to aj poľskí gorali zo slovensko-poľského pohraničia.

Do prvej svetovej vojny Poliaci na Slovensku nemali žiadne kultúrno-vzdelávacie organizácie ani poľské školy. Poľská čitáreň bola prvou takouto inštitúciou založenou v roku 1925 pracovníkmi poľského konzulátu v Košiciach. Plnila funkciu knižnice, v ktorej sa sprístupňovali poľské knihy. Pri čitárni vznikol aj Krúžok poľskej mládeže a jej priateľov. Ďalšou organizáciou bol Poľský krúžok v Bratislave pôsobiaci v rokoch 1928 − 1938. Jeho činnosť bola zameraná na organizáciu kultúrneho života Poliakov na západnom Slovensku a aktivity, ktorých cieľom bolo zbližovanie medzi poľským a československým národom. V roku 1931 na československých vysokých školách študovalo 2365 poľských občanov. Poľskí študenti založili v Československu študentský spolok s názvom Poľská svojpomoc. Filiálky tohto zväzu vznikli v Prahe, Brne a v Bratislave. V Bratislave spolok pôsobil pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Okrem toho v Bratislave existovali aj inštitúcie, ktoré vznikli z československej iniciatívy a do ich činnosti sa zapojili Poliaci, napríklad v roku 1933 bola založená Poľsko-československá spoločnosť v Bratislave a v roku 1936 vzniklo Slovensko-poľské hospodárske združenie v Bratislave. To však existovalo iba rok. V rokoch 1945 − 1991 neexistovali na Slovensku žiadne poľské organizácie či spolky. Ich vznik bol možný až po roku 1989. Vo februári 1991 vznikol Poľský klub Adama Mickiewicza v Martine. V roku 1994 sa jeho členovia spojili s Poliakmi z Bratislavy a Košíc v novom združení s celoslovenskou pôsobnosťou s názvom Poľský klub – spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku, ktorý pôsobí dodnes.

V oblasti zachovania a prezentovania kultúry poľskej národnostnej menšiny na Slovensku pôsobí niekoľko organizácií. Medzi najvýznamnejšie patrí Poľský klub – spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku, ktorý má svoje kluby v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Dubnici nad Váhom, v Košiciach a Občianske združenie Polonus, ktoré má svoje sídlo v Žiline a pobočku v Martine.

Medzi tradičné aktivity a podujatia, ktoré každoročne organizujú tieto dve veľmi dobre spolupracujúce organizácie patria Dubnické dni priateľstva, spolupráce a folklóru, Dni poľskej kultúry v Košiciach, Potykajme si s Poľskom, Priateľstvo bez hraníc v Trenčíne, Stretnutie poľskej mládeže a mnohé ďalšie.

Vzdelávanie detí  a mládeže príslušníkov poľskej národnostnej menšiny na Slovensku je zabezpečované výlučne neziskovými organizáciami. Poľská sobotno-nedeľná škola v Žiline so sídlom v Cirkevnej základnej škole Romualda Zaymusa v Žiline je evidovaná v poľskom školskom systéme. Krúžok poľského jazyka pri Cirkevnom centre voľného času v Nitre ponúka výučbu poľského jazyka pre deti predškolského veku a žiakov prvého stupňa základnej školy. Školské konzultačné stredisko pri Veľvyslanectve Poľskej republiky v Bratislave. Bolo zriadené v roku 2003 pre deti pracovníkov veľvyslanectva a poľských firiem delegovaných služobne na Slovensko a pre deti z radov poľskej menšiny na Slovensku.

Zdroj: https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//polska-narodnostna-mensina/