Poľsko – slovenský dom

HISTÓRIA VZNIKU POĽSKO-SLOVENSKÉHO DOMU:

Mesto Bardejov má dlhoročnú, veľmi dobrú spoluprácu s dvoma  prihraničnými poľskými  mestami Krynica a Gorlice. Otvorením nových poľsko – slovenských hraničných priechodov v okrese Bardejov – v Becherove (smer na Gorlice) a v Kurove (smer na Krynicu), sa výrazne zvýšila možnosť spolupráce  medzi mestami, miestnymi inštitúciami,  spoločnosťami a záujmovými združeniami, ale i podmienky pre návštevníkov a turistov  z oboch strán spoločnej hranice.

História tohto regiónu ukázala, že storočia najväčšej slávy v dobe stredoveku boli vybudované na intenzívnej obchodnej výmene medzi baltickou oblasťou na jednej strane a čiernomorskou a jadranskou oblasťou na strane druhej. Stará tzv. Jantárová cesta prekonávala Karpaty v  jej najnižšej časti, teda v miestach kde sa nachádzajú Bardejov, Krynica a Gorlice. Bardejov bol v  XV.  a  v  XVI. storočí jedným z najbohatších miest v Rakúsko –  Uhorskej monarchii  práve vďaka  spolupráci a obchodu s poľskými mestami. Nasledujúce storočia vojen a epidémií boli obdobím, kedy úloha politických hraníc ako bariéry rozvoja dramaticky vzrástla,  čo prinieslo  regiónu úpadok.

V novodobej histórii sa veľmi dobrá spolupráca troch prihraničných miest pretavila v roku 1999 do zmluvných podôb – podpísania zmlúv o partnerskej spolupráci, dňa 27.8.1999 s mestom Gorlice  a dňa 10.11.1999 s mestom Krynica. Mestské zastupiteľstvá partnerských miest sa v nich dohodli rozvíjať priateľské vzťahy, rozvíjať spoločenské, humanitné, kultúrne a športové väzby, zabezpečovať vzájomnú propagáciu, uskutočňovať výmenu návštev predstaviteľov miest a odborníkov v rôznych oblastiach obojstranných záujmov, podporovať priateľskú spoluprácu škôl, športových klubov, mládežníckych umeleckých súborov a turistických skupín, podporovať  spoluprácu v  oblasti obchodu, služieb, výroby, turistického ruchu atď. Podpisom zmlúv sa partnerské vzťahy  s oboma mestami dostali na kvalitatívne vyššiu úroveň.

Projekt výstavby Poľsko – slovenského domu bol spolufinancovaný Európskou úniou  v rámci PROGRAMU INICIATÍVY SPOLOČENSTVA INTERREG IIIA  POĽSKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Je úplne prirodzené že partnermi  žiadateľa – Mesta Bardejov v predloženom projekte boli práve jeho dve partnerské mestá pohraničného poľského regiónu – Gmina Krynica-Zdrój a Mesto Gorlice. Predložený projekt bol projektom komplementárny, t.z., že partneri žiadateľa pripravili obdobný projekt v rovnakom čase a s podobnými cieľmi a aktivitami pod názvom „Rozwój regionu granicznego przez wspólna promocje i budove Domu Polsko-Slowackiego w Czyrnej“ a „Rozwój regionu granicznego przez wspólna promocje i budove Domu Polsko-Slowackiego w Gorlicach“.

Hlavným  cieľom projektov bolo:

– zachovanie  a udržanie miestnej identity prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko – slovenského hraničného regiónu,

– zatraktívnenie hraničnej oblasti  s využitím kultúrneho a prírodného dedičstva ,

– zvýšenie sociálneho a ekonomického rozvoja prostredníctvom kultúrneho, turistického a cestovného ruchu.

Poľsko slovenský dom v Bardejove od svojho založenia 31. januára 2007   zorganizoval vo svojich priestoroch ale aj mimo nich vyše 100 rôznych kultúrno – spoločenských podujatí, seminárov a výstav. Od 1. júla 2008 zriadilo mesto Bardejov novú rozpočtovú organizáciu – „Kultúrne a turistické centrum Bardejov“, ktorá v súčasnosti Poľsko-slovenský dom spravuje. Slúži ako miesto pre nadväzovanie vzájomných kontaktov medzi Poliakmi a Slovákmi, ktorí si tu počas spoločných podujatí a stretnutí vymieňajú skúseností a znalosti z rôznych odborov. Okrem toho v rámci spolupráce a spoluorganizovaní výstav a podujatí v Poľsku prispieva k propagácii  Bardejova ako aj okolitého regiónu.

Partnerské mestá Krynica a Gorlice otvorili svoje Poľsko – slovenské domy zhruba o rok neskôr :

Gorlice :    21. decembra 2007 v centre mesta v areáli mestského úradu

Krynica :   31. januára 2008 v prihraničnej obci Czyrna

Viac o všetkých troch Poľsko – slovenských domoch sa môžete dozvedieť aj na ich spoločnej www stránke:

www.dompolskoslowacki.eu

 

zdroj: https://www.ktcbardejov.sk/o-nas/polsko-slovensky-dom?fbclid=IwAR2mdKfH4HZzYxDzZXQnZFncnAoTHxwCgwWUZW1vgKSSXV3IXAvgfVuGnk0