Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte.

Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy (napr. Register fyzických osôb, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR). Kombinované sčítanie ako metóda zabezpečenia údajov je vo svete považovaná za určité premostenie pri prechode od tradičného sčítania k plne registrovému sčítaniu.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie obyvateľov domov a bytov bude realizované v dvoch etapáchsčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov prebehne v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. 

Toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nebude podieľať.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jediným štatistickým zisťovaním, ktorého obsah, rozsah a spôsob vykonania v SR ustanovuje osobitný zákon. Takýto postup garantuje sčítaniu špecifické postavenie najmä preto, že má nielen štatistický, ale aj celospoločenský význam.

Na účely prípravy a realizácie sčítania bola predsedom ŠÚ SR zriadená Ústredná komisia pre sčítanie, ktorej úlohou je vyhodnocovať postup prác pri príprave a realizácii sčítania a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prijímať stanoviská k otázkam sčítania a rozhodovať kompetenčné spory. Členmi Ústrednej komisie pre sčítanie sú zástupcovia ŠÚ SR, správcovia administratívnych zdrojov údajov, ústredné orgány štátnej správy, obce alebo ich združenia a odborníci z oblasti výskumu a vývoja.

Zmeny v spôsobe získavania údajov súvisia s požiadavkami na modernizáciu sčítania, na informatizáciu a digitalizáciu spoločnosti. Nadviazať na inovačný trend použitia informačných technológií bolo jedným z odporúčaní po sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako moderný spôsob získavania zberu údajov má viacero výhod. Je jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie pre poskytovateľov údajov – obyvateľov a obce a rovnako aj pre spracovateľov údajov – Štatistický úrad SR. Obyvateľ bude mať možnosť sčítať sa kdekoľvek, z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet prostredníctvom viacerých kanálov, ktoré budú k dispozícii. Elektronické sčítanie prispeje k efektívnejšiemu využívaniu už existujúcich zdrojov, k skvalitneniu získaných údajov s možnosťou okamžitej a priamej kontroly ako aj k zrýchleniu spracovania získaných údajov od respondentov, nakoľko sa odbúra fyzická práca s tlačenými formulármi. Je prostriedkom na zníženie administratívnej záťaže obyvateľstva, na elimináciu rizík, ktoré môžu vzniknúť pri zbere údajov, na šetrenie finančných prostriedkov štátu, najmä na zníženie nákladov na terén a na spracovanie papierových dotazníkov a na zníženie záťaže životného prostredia. Integrované a plne elektronické sčítanie predstavuje značnú inovačnú výzvu.

Cieľ sčítania

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Dosiahnuť tento cieľ predpokladá pristupovať k sčítaniu ako:

  • k požiadavke na rešpektovanie medzinárodných a národných záväzkov,
  • k požiadavke na akceptovanie relevantných potrieb používateľov údajov pri zvážení administratívnej záťaže obyvateľov Slovenskej republiky,
  • k rozhodnutiu zachovať čo najväčšiu porovnateľnosť údajov s údajmi získanými z predchádzajúcich sčítaní pričom úroveň územného a klasifikačného detailu jednotlivých ukazovateľov bude výsledkom použitej metódy zberu údajov,
  • k výzve na vzájomnú harmonizáciu údajov demografickej štatistiky, registrov, prípadne evidencie obcí zameranej na zvyšovanie kvality výstupov.

Odborná a verejná diskusia

Štatistický úrad SR v rámci prípravy Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 zrealizoval početné množstvo aktivít smerujúcich k tomu, aby výstupy z pripravovaného sčítania čo najviac vyhovovali aktuálnym a budúcim potrebám používateľov cenzových údajov. 

V prvej polovici roka 2017 sa Štatistický úrad SR obrátil na odborníkov z vedeckej, výskumnej a akademickej obce, zo štátnej správy a samosprávy s výzvou, aby sa zapojili do verejnej diskusie o zozname údajov, ktoré sa budú zisťovať v cenze 2021. Verejná diskusia o obsahu cenzu trvala od 1. marca 2017 do 1. júna 2017. V rámci výzvy sa potvrdil najmä záujem o zisťovanie už existujúcich tém týkajúcich sa národnosti, náboženského vyznania, súčasnej ekonomickej aktivity, miesta výkonu zamestnania či spôsobu dopravy do zamestnania alebo do školy. Zároveň sa akceptovali požiadavky odborníkov zisťovať miesto výkonu zamestnania do väčšieho územného detailu než v predchádzajúcom sčítaní alebo požiadavka na zisťovanie počtu živo narodených detí aj u mužov.

Zohľadnené boli aj niektoré závery zo zasadnutí expertných pracovných skupín (ako napríklad zaradenie zisťovania multietnicity) a tiež z rokovaní, ktoré sa uskutočnili v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a medzirezortného pripomienkového konania k návrhu opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov (kde napríklad na podnet Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska došlo k transformácii témy tepelná izolácia domu, v ktorom sa nachádza byt na oveľa komplexnejšiu tému obnova domu, v ktorom sa nachádza byt).

Štatistický úrad SR od začiatku pozitívne vnímal iniciatívu odbornej, ale aj laickej verejnosti participovať na príprave sčítania. V priebehu prípravy cenzu sa zrealizovalo mnoho stretnutí so zástupcami orgánov štátnej správy, samosprávy a súkromnej sféry, ktorí prejavili záujem diskutovať o téme sčítania. Tieto stretnutia vytvorili priestor na vzájomné zdieľanie informácií, ktoré viedlo k skvalitneniu cenzu.

zdroj: https://www.scitanie.sk/sodb2021/o-scitani